Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓWW SKLEPIE INTERNETOWYM "SITA WUJA TOMA"

1. Postanowienia ogólne

„Regulamin Zakupów w Sklepie Internetowym Sita Wuja Toma”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady składania i realizacji zamówień zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sita Wuja Toma działającego pod adresem www.sitawujatoma.pl oraz związane z tym prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego. Sklep Internetowy Sita Wuja Toma, zwany dalej „Sklepem”, działający pod adresem www.sitawujatoma.pl jest prowadzony przez Tomasza Romanik, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SITA WUJA TOMA TOMASZ ROMANIK, 84-200 Wejherowo ul. Konopnickiej 31, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5881005559, REGON 192953969, zwanego dalej „Sprzedającym”.

2. Zamówienia

Kupującym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a za zgodą przedstawiciela ustawowego również osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Warunkiem składania zamówień w Sklepie jest posiadanie przez Kupującego indywidualnego konta klienta. Założenie konta i składanie zamówień jest możliwe po akceptacji przez Kupującego postanowień Regulaminu.
Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z opisem towaru. Sprzedawca zastrzega, że mogą wystąpić różnice w rzeczywistym wyglądzie towarów w porównaniu do zdjęć umieszczonych na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego.
Informacje o towarach umieszczone na stronie internetowej, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.Ceny towarów podane są w złotych polskich (PLN) za sztukę i zawierają podatek VAT.
Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez cały rok.

W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie poprzez dodanie go do koszyka, określić sposób dostawy i formę płatności oraz wypełnić formularz kontaktowy podając prawidłowe dane: imię, nazwisko lub firmę, adres korespondencyjny, adres dostawy, e-mail oraz telefon kontaktowy.

W terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia Sprzedający wysyła Kupującemu na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Do czasu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia Kupujący może wprowadzić zmiany do zamówienia lub wycofać zamówienie, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Dostawa i płatność

Sprzedający dostarcza towary do wybranego przez Kupującego miejsca dostawy położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw Unii Europejskiej.
Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Każda przesyłka jest ubezpieczona. Kupujący może dokonać osobistego odbioru towaru zakupionego w Sklepie w punkcie odbioru znajdującym się w Wejherowie przy ul. Konopnickiej 31, czynnym w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
Koszt dostawy towaru na terytorium kraju jest obliczany przez system informatyczny i podawany Kupującemu przy składaniu zamówienia. Koszt dostawy do innych państw Unii Europejskiej jest określany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.8.
Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący.
Kupujący ma do wyboru następujące sposoby płatności za zakupiony towar i koszt dostawy:
- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
- płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego płatności.pl,
- płatność za pobraniem przy odbiorze towaru – jedynie w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
- Wraz z towarem Kupujący otrzymuje fakturę VAT oraz, jeśli w opisie towaru tak wskazano, dokument gwarancyjny.

Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia:

- bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży – gdy Kupujący wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze towaru – w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej,
- bezpośrednio po otrzymaniu zapłaty – gdy Kupujący wybrał płatność przelewem lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego płatności.pl
- Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni, odpowiednio od daty zawarcia umowy sprzedaży lub otrzymania zapłaty, wyjąwszy soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
- Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

4. Odstąpienie od umowy

-Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania towaru.
- Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), m.in. w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres Sprzedawcy: Sita Wuja Toma ul. Konopnickiej 31, 84-200 Wejherowo lub na adres poczty elektronicznej biuro@sitawujatoma.pl
- W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
- Zwracany przez Kupującego w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część. Opakowanie może być naruszone tylko w stopniu niezbędnym do zapoznania się z towarem. Do zwracanego towaru należy dołączyć otrzymaną od Sprzedającego fakturę VAT i dokument gwarancyjny, jeżeli był wydany.
- Koszt opakowania i wysyłki towaru do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący.

5. Niezgodność towaru z umową

- Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
- Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową powinna być sporządzona na piśmie i dostarczona na adres Sprzedającego: Sita Wuja Toma, ul. Konopnickiej 31, 84-200 Wejherowo lub na adres poczty elektronicznej biuro@sitawujatoma.pl
- Zgłaszając reklamację należy podać dane Kupującego, numer zamówienia oraz opis problemu.
6. Postanowienia końcowe
- Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadsyłanych za pobraniem.
- W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
- Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2012
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Posiadacze indywidualnych kont klienta otrzymają zmieniony Regulamin na adres poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin zostanie ponadto opublikowany na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.